MÅNGFALD GER KREATIVITET FÖR EN LEVANDE LANDSBYGD

 

CENTRUM FÖR INTEGRATION

Slutrapport
Mångfaldskonferens 27 oktober 2011

Bakgrund

Sverige har under en följd av år välkomnat och tagit emot många invandrare. De nya innevånarna bosätter sig främst i städerna. En stor del av dem är unga. Många av dem har stora familjer. Deras behov av att bli integrerade i Sverige samt få arbete och inkomst är betydande. Medan denna invandringsprocess pågår sker det samtidigt en avfolkning av den svenska landsbygden. Många unga svenskar som är födda på landet flyttar till städerna. Detta får till följd att andelen pensionärer på landsbygden ökar medan andelen människor i arbetsför ålder på landsbygden minskar.

Projektidé

(SIU ) Samarbetesorganisationen för invandrarföreningar och Hela Sverige ska leva – Uppsala anser att mångfald är en möjlighet till en levande landsbygd och till det krävs nytänkande och kreativitet. Befolkningen på landsbygden har i dag svårt att se alla de nya möjligheter som ett ökat erfarenhetsutbyte med våra nya invånare ger både när det gäller kultur, föreningsliv och företagande. Därför planerades en konferens där landsbygdens folk, invandrare, föreningar, företagare, arbetsförmedlingen, kommunen, landstinget och länsstyrelsen och andra intressenter skulle träffas och diskutera hur man kan förverkliga denna möjlighetProjektets mål och syfte
Konferensen var en del av en förstudie om möjligheterna för och förutsättningarna till samverkan om landsbygdsutveckling, kompetens- och kulturutbyte och att finna former för samverkan mellan våra landsbygdsföreningar och våra invandrarföreningar. Konferensen har även som syfte att hitta vägar för hur utlandsföddas kompetens ska kunna tas till vara och utvecklas för att undanröja de hot mot landsbygdens utveckling och överlevnad som beskrivs av utredningen SOU:2008:56. Ett eventuellt framtida utvecklingsarbete förutsätter samverkan länets alla aktörer så väl den ideella och den privata som den offentliga.

Konferensen hade tre byggstenar:
1. Samhällshållbarhet
2. Produkt utveckling
3. Arbetstillfällen

[flash_video 10 /]


Bilder från konferens

no images were found

Comments are closed.