Valprojekt 2010

VALINFORMATIONSPROJEKT 2010 RAPORT


RADIO INTERVJU MED VICE ORDFÖRANDE MESHESHA
UNT

Bakgrund

I Uppsala län, liksom i alla andra län, är valdeltagandet lågt bland invånare med invandrarbakgrund i kommunal- och landstingsval

I vissa fall kanske vetskapen om att man har rösträtt i dessa val saknas. I andra fall saknas kunskapen om vad rösträtten innebär och vad man påverkar genom sin röst

1976 var första gången utländska medborgare som varit bosatta i Sverige i tre år fick rösta i kommunala val

Vid detta första val var deltagandet lågt, kring 60 procent

Andra grupper som fått rösträtt har uppvisat ett svagt deltagande från början (manliga arbetarklassen 1908 och kvinnorna 1921) men det har sedan tagit sig med åren

Därför fanns tolkningsproblem. I varje val efter 1976 var de utländska medborgarnas deltagande lägre än i föregående val

I 1994 års val deltog bara 40 % Valdeltagandet bland utländska medborgare med kommunal rösträtt fortsatte att sjunka och 1998 hade det nått ungefär 35 %.

På regional och lokal nivå finns en viktig roll att spela för landsting och kommun.

Utländska medborgare fick rätt att rösta i den kommunala valen 1976 och valdeltagandet har sedan dess långsamt sjunkit

Vid kommunfullmäktigvalen 2006 ökade valdeltagandet för första gången mellan två val och var 2006 högre än vid båda valen 2002 och 1998

Valdeltagandet i gruppen var dock lågt -37 procent deltog i kommunfullmäktigvalen 2006 (SOU 2006)

Därför ser vi som mycket allvarig och som ett starkt skäl för att man från kommun och landsting går in och vidtar riktade återgärder mot just dessa grupper av invånare inför de lokala valen

Problemanalys

Varför röstar inte invandrarna?

Enligt vad SIUs referensgrupp uppgav till den statliga Demokratiutredningen så är följande skäl centrala:

Brist på information och känslan av utanförskapet

Man har tidigare tvingats att rösta. I diktaturer tvingas man att rösta: Att här avstå är ett tecken på frihet

Man ser inte vikten, man tror att deras röst inte ger vikt

Känner inte sig delaktig

Man ser det inte som en skyldighet

Syfte och mål med projektet

Syftet med projektet är dels att få ovan nämnda målgrupp mer engagerade i den lokala demokratin, dels att öka gruppens deltagande i kommun- och landstingsvalet 2010 jämfört med valet 2006

Målet är att i de invandrartäta stadsdelarna Sävja, Stenhagen, Gränby/Löten och Gottsunda i Uppsala kommun tydligt höja valdeltagandet och att i övriga valkretsar i kommunen stoppa den nedåtgående trenden.

Målgrupp

Invandrare i Uppsala kommun med invandrarbakgrund ungdomar, vuxna, äldre, män och kvinnor

Projektet riktar sig, med masskommunikativa insatser, mot hela kommunen men dessutom med lokalt riktade insatser mot de invandrartäta stadsdelarna Sävja, Stenhagen, Gränby/Löten och Gottsunda

Metod

Det mest effektiva sättet är ofta att gå runt och prata med folk, att samla ihop grupper och berätta om fördelarna med att rösta enligt utgångspunkten ”Din röst är lika mycket värd som Fredrik Reinfeldts”. Det är viktigt att lyfta fram invandrarpolitiker men även övriga politiker i länet

Vi avser att använda föreningslokaler, samt offentliga platser och offentliga lokaler. Tillsammans med landsting och kommun vill vi producera och distribuera information och skapa kommunikation med invandrargrupper

Budskapet i projektet handlar om rätten att rösta i lokala val och vilka kommun politiske och landstingspoliska frågor man kan påverka genom att rösta

De informationskanaler vi avser att använda är affischer och informationsblad på olika språk,

webb-sidor, närradio, och lokal-TV och informationsmöten samt dörrknackning i de utvalda områdena

Politiska organisationer inom kommun och länet inbjuds att delta i projektet och vara med och informera på plats i de utvalda stadsdelarna

Det ideala är en kombination av individuella informationsinsatser på tio språk, från SIUs sida med stöd av centrala insatser från kommun och landsting. Det skulle då vara fråga om pararella processer som stöder varandra

Vi avser att sprida information på följande sätt

Ta fram en argumentsamling:

Förklara varför är det viktigt att rösta

Utbildning och genomgång av förslagsvis 24 resurspersoner (2 i varje språk).

Skriftligt material på tolv språk: Arabiska, Amharinja, Dari, Kurmanji, Sorani, Persiska, Turkiska, Bosniska/Kroatiska/Serbiska, Spanska, Somali, Bengali och Tigrini.

Flygblad – Affischer

SIUs hemsida och om det är möjligt Landstinget i Uppsala Läns och Uppsala kommuns hemsidor

Verka för rekrytering av valförrättare i de utvalda stadsdelarna

Individuella besök under slutet av våren vecka 22-24 maj/juni och i början av hösten v35-37 i fyra stadsdelar:Stenhagen, Gränby/Löten, Sävja och Gottsunda

Allmänna möten

I de utvalda stadsdelar under projektettiden
I alla aktiviteter bör man kunna använda sig av:
Kulturcentrum i Stenhagen
Biblioteket i Gottsunda
Biblioteket/fritidsgården Sävjaskolan
kvarterslokaler, m m
Masskommunikativt stöd
Närradio – RIU 99.8 FM
Radioreklam
Pressmeddelande
Efter projekttidens slut
På längre sikt bör samarbetet mellan kommun, landsting och SIU utvecklas och stärkas genom ett kontinuerligt idéutbyte
De långsiktiga effekterna av ett sådant samarbete bör kunna leda till bättre informationsgenomslag, ökad tillit samt ökat intresse för lokalpolitiska frågor bland invånare med invandrarbakgrund

Utvärdering

Utvärdering sker naturligt genom valresultatet i de aktuella områdena samt genom en skriftlig rapport om projektarbetet från SIU

Tidsplan

Projektperioden är 2010-04-01 t o m 2010-10-31 – inkluderar utvärdering av insatserna

Andergachew Meshesha

SIUs ledamot & ansvarig för SIUs VALPROJEKT

 

Comments are closed.