شما‌‌‌ شنونده‌ برنامه رادیویی فارسی از رادیو سی یو در اوپسالاـ سوئد
با همکاری گروه رادیویی نول آرتون می باشید

Ansvarig utgivare:SIU
Redaktion: NollArton018