SIU:s

VERKSAMHET

 
RADIO SIU

UNGA OCH HÅLLBAR UTVECKLING

 
DEMOKRATI
INTERNATIONELLA KVINNOKAFÉET
UPPSALA VISION 2030

 

 

C.I.M
SOCIALA ARRANGEMANG
KURSER
STRÄCK UT DIN HAND

 

SENIORER
VIDEOKLIPP
VALBEVAKNING 2018
KONFERENSER, FÖRELÄSNINGAR, DEBATTER

 

IDROTT

 

AVSLUTADE PROJEKT
SKOLA FÖR ALLA

UPPSALA VISION 2030

Om projektet

Ett unikt integrationsprojekt för ”Uppsala vision 2030”!

Bakgrund

SIU, Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, är en paraplyorganisation för invandrarföreningar i Uppsala och består av ett tjugotal föreningar inklusive föreningarna Uppsala bo mot rasism och Kvinnor för fred.
SIU etablerades 1986. SIU bedriver flera aktiviteter, bland annat närradioverksamhet som sänder radio på 10 olika språk och ett internationellt kafé för kvinnor.
SIU har varit delaktig i diskussionerna om ”Uppsala vision 2030”. SIU anser att integration inte enbart är en invandrarfråga utan en ömsesidig process som berör hela samhället. Alla grupper i samhället påverkas och måste integreras i det nya mångkulturella samhället. Integration är när alla känner ansvar för samhället i dess helhet och när alla har samma möjligheter till utbildning, arbete och delaktighet.
Tyvärr måste vi konstatera att i praktiken är segregationen större än integrationen i samhället!

Det finns många goda krafter som inte utnyttjas inom invandrarfamiljerna.
Sverige har förlorat många goda resurser under flera decennier.
Vad kan man göra för att bryta den onda cirkeln?
Efter en lång diskussion med vänner har vi kommit fram till detta unika och härliga projekt utifrån följande frågeställningar:
– Är integration i samhället bara kommunens, landstingets och politikernas ansvar?
– ………

SIU:s medlemmar tror att det är dags för invandrarföreningarna att bidra med sina goda insatser och driva ett projekt för integration i Uppsala.
SIU vill jobba tillsammans med de frivilliga familjerna i samhället. SIU har förmågan och de mänskliga resurser som krävs för att utföra projektet.

Syfte
Integration är en ständigt pågående, ömsesidig process och ömsesidig anpassning. Detta projekt syftar till att under en viss tid sammanföra familjer och skapa goda och pågående relationer.
Under den här tiden får invandrarfamiljer bl.a. svar på frågor om de enkla men viktiga vardagsfrågorna i samhället om t.ex. svenska kultur, skolor, vård, bostad, försäkring, inköp, etc.
SIU:s integrationsprojekt syftar bl.a. till:
– att bygga broar genom förtroende, trygghet och förståelse mellan alla grupper i samhället.
– att den nya svensken – nya anländare- kan ingå i en ny gemenskap, anpassa sig till samhället utan att ge avkall

Mål
En dröm är att förena skilda delar av Uppsala befolkning till en större helhet och se tusentals människor i Uppsala som känner till varandras liv och bakgrund i ett riktigt mångkulturellt samhälle.
Målet med projektet kommer att kompletterar den delen – Integration – i projekt ”Uppsala vision 2030”.
Genom ett hårt, intensivt och roligt arbete där man kommer fram till att integration är en ömsesidig process som sker i mötet mellan människor med olika bakgrund. Mötet präglas av ömsesidig respekt för allas lika värde oavsett likheter och olikheter. Integration är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter.
Målet med projektet är även bl.a.:
– att ge stöd till nya svenskar i deras etablering i det svenska samhället
tillsammans med människor, kommunen och andra offentliga verksamheter.

Sist men inte minst ska projektet verka för en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund
För mer info kontakta Amil Sarsour, SIUs ordförande och ansvarig för detta projekt.

 

Beskrivning av första året av Uppsala Version 2030 Integrationsprojekt som stöds av Allmänna Arvsfonden. Här berättar Projektledaren Amil hur det går.

Kommande aktiviteter

Inga Evenemang

C.I.M

Centrum för integration och mångfald i Uppsala

Detta centrum ska strama upp det interna arbetet och göra SIU bättre rustat att utnyttja de mycket varierande kunskaper och erfarenheter från olika delar av världen som har samlats i Uppsala tack vare stadens många invandrarföreningar. Verksamheten syftar till att bygga upp goda relationer och en ömsesidig anpassning mellan olika befolkningsgrupper både i stad och på landsbygd utan att någon grupp ska behöva ge upp sin egenart.

SIU i Uppsala är unikt i två avseenden, dels som förmedlare av kunskap och information mellan invandrarföreningar, andra föreningar och organisationer samt myndigheter, men framför allt genom att aktivt främja integrering både i stad och på landsbygd. Förankringen av integration på landsbygden möjliggörs genom samarbete med organisationer så som Hela Sverige Ska Leva, LRF, med flera. SIUs integrationsprojekt Uppsala vision 2030 har uppmärksammats på olika håll i landet och SIU har inbjudits till många kommuner som har sett Uppsala som ett intressant exempel på hur ett integrationsarbete kan utvecklas.

INTERNATIONELLA KVINNOKAFÉET

beskrivning…

Kommande aktiviteter

Inga Evenemang

Senaste nytt

SOCIALA/KULTURELLA ARRANGEMANG

beskrivning…

Kommande aktiviteter

Inga Evenemang

STRÄCK UT DIN HAND

Projektet ska underlätta för ensamkommande ungdomar i Sverige genom att ge dem verktyg för att hantera sina liv och få hopp om framtiden, vare sig de kommer vara i Sverige eller i hemlandet.

Kommande aktiviteter

Inga Evenemang

SKOLA FÖR ALLA

Skola för Alla!

Ett projekt för ökad integration och minskad utanförskap.

Projektet ämnar samla de individuella insatserna för att under en viss tid sammanföra elever, nyanlända och deras skolkamrater i vanliga klasser, och att skapa goda och pågående relationer i skolan och samhället. Vi vill på ett konkret sätt hjälpa till att skapa en integrationsprocess i skolan. Liksom vårt tidigare lyckade fadderprojekt, bygger detta projektet på att en svensk elev faddrar en nyanalända elev i skolan. Och vi hoppas att även deras familjer tar del av projektet utanför skoltid. Projektet bygger på att jobba med viktiga frågor rörande integration; utanförskap, skolan och elverenas framtid, exempelsvis; 1. Vad innebär integration i skolan och i samhället, för eleverna? 2. Vad bedömer eleverna som betydelsefullt för en bra framtid i Sverige? Svaren och arbetsmetoden på dessa frågor finns i syftet och aktiviteter i projektet. Vi syftar till att hjälpa nyanlända elever få en chans att göra bra ifrån sig i skolan och i det nya samhället. Och för att i helhet skapa en större gemenskap bland elever byggd på förståelse och respekt för varandra. På SIU är vi väldigt måna om att jobba för att förebygga mobbning, kränkning och diskriminering mellan nyanlända elever och deras skolkamrater.

Mer om Skola för alla

Kommande aktiviteter

Inga Evenemang

VALBEVAKNING 2018

Val 2018

9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting.

Vi ska då välja dem vi vill ska representera oss nationellt i riksdagen, men också lokalt på kommunnivå och regionalt i landstinget.

Här får du veta allt det viktiga inför de tre valen.

Sverige håller allmänna val vart fjärde år. Då väljer vi bland annat en ny riksdag som ska styra Sverige under de kommande fyra åren. Riksdagen röstar sedan fram en statsminister som ska sätta ihop och leda regeringen.

Alla röstberättigade har var sin röst i de tre valen. Du röstar på partier och eventuellt en nominerad kandidat. Det du röstar på är hemligt, ingen ska få veta vilket parti eller person du vill ska företräda dig.

Riksdagen har 349 platser som fördelas efter valresultatet. För ett parti ska få plats i riksdagen krävs minst 4 procent av rösterna (eller 12 procent i en valkrets).

Vem får rösta riksdagsvalet?

Du måste ha fyllt 18 år senast valdagen 9 september för att rösta. Du ska vara svensk medborgare och någon gång ha varit folkbokförd i Sverige, uppger Valmyndigheten.

Är du bosatt utomlands har du rösträtt i riksdagsvalet, du måste förnya din plats i röstlängden vart tionde år. Läs mer här. 

Vem får rösta kommun- och landstingsval?

För kommun- och landstingsval finns andra regler. Du måste inte vara svensk medborgare, men du ska vara skriven i Sverige, i vissa fall i mer än tre år.

Hur går valet i Sverige till?

30 dagar före valet upprättar valmyndigheten en röstlängd med namnen på alla röstberättigade. 

De får sedan ett röstkort hemskickat till folkbokföringsadressen. 

På ditt röstkort finns uppgifter om den vallokal du kan rösta i och öppettiderna under valdagen. Du ska ha med kortet, eller giltig legitimation på valdagen.

Du kan också förtidsrösta från den 22 augusti, 18 dagar före valet. Då måste du ta med röstkortet och giltig id-handling när du förtidsröstar.

Skulle du ångra din förhandsröst kan du ångra dig på valdagen. Eftersom du lämnat ifrån dig röstkortet måste du då ta med ett giltigt leg.

Hur går det till i vallokalen?

När du kommer till vallokalen ska det finnas röstsedlar på plats från alla partier som haft minst 1 procents röster i något av de två senaste valen. Valsedlarna bekostas av staten. Det finns också blanka valsedlar om du skulle sakna något partis valsedlar. 

Därefter får du valkuvert efter hur många val du får rösta i. Varje vals röstsedlar har var sin färg, gul för riksdagsvalet, vit för valet till kommunfullmäktige och blå för landstingsvalet. Kuverten har hål på sidorna så att det syns att du inte röstat flera gånger i samma val. Hålen är inte så stora att din valhemlighet avslöjas.

Därefter går du bakom en skärm och lägger en röstsedel från varje val i ett kuvert. Vill du personrösta kryssar du i kandidatens namn på valsedeln.

Med en blank valsedel kan du skriva dit partiet du vill rösta på och en kandidat. Tänk på att stava rätt till partiet och personen du anger måste ha godkänt att hon eller han ställer upp. Du kan alltså inte lura en kompis.

När du är klar och klistrat igen kuverten ställer du dig i kö för att rösta.

Vad händer med din valsedel?

När du är framme hos valförrättaren visar du ditt röstkort (eller id-handling) så blir du prickad av i röstlängden. Sedan lämnar du över kuverten. En kontrollant ser till att allt går rätt till. Dina kuvert läggs i en springa i förslutna valurnor. De är låsta när vallokalerna är öppna för att ingen ska kunna manipulera valresultatet.

Efter vallokalerna stängs räknas rösterna preliminärt, riksdagsvalet först, sedan kommunvalet och sist landstingsvalet. Rösträkningen är offentlig för att minska risken för fusk. Läs mer på Riksdagens hemsida här. 

På onsdagen efter valet ska valnämnden sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt och preliminärt.

Först därefter sker den slutliga rösträkningen av länsstyrelsen.

Rösterna räknas om i början av veckan, när sena poströster och röster som lämnats in i andra vallokaler kommit fram. 


Publicerad: 2014-01-13 14:00, senaste uppdaterad: 2014-01-13 15:01
UNT
Kommunen vill få fler att rösta
Uppsala kommun vill öka deltagandet i årets politiska val. Särskilda insatser planeras för att få fler invandrare att rösta.

Under valåret 2014 har medborgarna möjlighet att rösta till Europaparlamentet, riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2011 att ta fram åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet bland röstsvaga grupper. Det är särskilt hos unga och hos utlandsfödda som valdeltagandet är lågt.

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, SIU, har ansökt om 500 000 kronor från kommunen för sitt projekt ”Valinformation riktad till invånare med invandrarbakgrund”. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att  SIU tilldelas 200 000 kronor.

Amil Sarsour är ordförande i SIU och han är besviken över summan i förslaget.
– Vi får mindre pengar än förväntat, vilket betyder att vi kommer att behöva skära ner på de planerade aktiviteterna, säger han.

Amil Sarsour berättar att SIU kommer att arbeta på olika sätt inför valet 2014 för att öka valdeltagandet i invandrartäta områden såsom Gränby, Gottsunda, Stenhagen och Sävja. Representanter från olika invandrarföreningar ska knacka dörr i dessa stadsdelar och på de boendes hemspråk förklara vikten av att rösta.
– De kommer att informera om att det både är en rättighet och en skyldighet att rösta. De ska få sina medmänniskor att förstå att deras röst är värd mycket i samhället.

SIU ska även ordna valdebatter med Uppsalas politiska partier i fem olika stadsdelar. Ytterligare en insats är att ta fram nytt informationsmaterial på elva språk inför valet.
– En anledning till att invandrare väljer att inte rösta är brist på information om de politiska partierna. Vi kommer även att ha informationsbord där unga och vuxna jobbar tillsammans, säger Amil Sarsour.

Tjejers rätt i samhället, TRIS, ansökte om 155 000 kronor från kommunen för ett projekt som skulle öka valdeltagandet hos tjejer från 18 år som av olika anledningar inte röstar. Arbetsutskottet föreslår att kommunen inte ska avsätta dessa medel till TRIS och orsaken är att organisationen föreslås bli tilldelade medel för ett annat projekt.

Arbetsutskottet föreslår även att 300 000 kronor ska reserveras för att i samarbete med valnämnden sprida information om valen på olika språk.

Kommunens arbete för att öka valdeltagandet hos unga kommer i första hand att riktas till insatser i skolan, enligt förslaget. Tidigare satsningar för att öka valdeltagandet hos unga visar att projekt såsom skolval 2010 har ökat intresset bland skolungdomar för att engagera sig i politiska sakfrågor.

Arbetsutskottets förslag är enhälligt och beslut ska fattas under kommunstyrelsens sammanträde 15 januari.

Av: Lisa Gidlöf lisa.gidlof@unt.se
TILL NYHETS KÄLLA

Kommande aktiviteter

Inga Evenemang

DEMOKRATIPROJEKTET

Demokratiprojektet

Demokratiska projektet är ett projekt är uppstartad av Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. SIU bildades 1986 och har idag ca 40 medlemsföreningar.

Projektets mål är att bryta sociala utanförskap och erbjuda verksamhet.
Genom att arbeta i förebyggande syfte vill vi stärka dem, samt skapa möjligheter att ta del av de instrument som behövs för dem att småningom ta del av – och påverka samhället. Att stärka den enskilda individen är viktig för att vara och en ska kunna känna ökad delaktighet och kunna bidra till ökad samhällspåverkan.

Demokratiprojektet är att främja boende och ungdomarnas möjlighet och välbefinnande och att ordna aktiviteter i Gottsunda. Vi har sett sedan tidigare i senaste valet till riksdag, kommun och landsting så var deltagande i Gottsunda låg. Vi vill höja deltagande för kommande val och även verka för långsiktiga.

Vi kommer och börja från och med augusti 2016 till och med 2018. Under första året så kommer vi att bjuda in samhällsviktiga personer och myndigheter.

Kommande aktiviteter

Inga Evenemang

SENIORPROJEKT

Målet.

– Att se till att äldre människor och deras familjer har tillgång till bästa möjliga information. Att belysa möjligheten för äldre att få stöd och möjlighet att vara aktiva i samhället och att utmana föreställningar om beroende. Våra mål är att organisera aktiviteter för att förbättra självförtroende, att inspirera till livsglädje, för att uppfylla det sociala områdets behov. Att unga människor kan dra nytta av erfarenheter från äldre människor. Under projektet erbjuder vi våra ungdomar och deras äldre anhöriga att få arbeta tillsammans. Som ett resultat, är huvudmålet att skapa ömsesidig medvetenhet och orienteringsatmosfär. Att äldre kan leva självständigt i säkerhet och med värdighet.

Kommande aktiviteter

Inga Evenemang