Bidrag till kulturverksamhet

På den här sidan kan du läsa och ansöka om bidrag till kulturverksamhet:

  • verksamhetsbidrag till det fria professionella kulturlivet
  • projektbidrag till det fria professionella kulturlivet
  • projektbidrag till lokal kultur och amatörkultur
  • särskilt tema för projektbidrag 2024 Between the Lines Europeiskt kulturhuvudstadsår 2029
  • verksamhetsbidrag till nationella minoriteters föreningar
  • bidrag till studieförbundsverksamhet
  • ateljébidrag.

Kommunen ger kulturbidrag till kulturaktörer för att främja goda förutsättningar för professionellt konstnärligt utövande och ett levande kulturliv.

Ansökan för bidragsåret 2024 är öppen 7 augusti-11 september.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Verksamhetsbidrag till det professionella fria kulturlivet

Det här bidraget kan sökas för stabil löpande kulturverksamhet med allmänintresse som bidrar till utveckling av Uppsalas kulturliv. Det går att söka för verksamhet inom kulturområdet eller för konstnärlig produktion som leder till publik verksamhet. Bidrag kan sökas för en period upp till tre år. Verksamhetsbidraget beviljas vanligtvis ett år i taget.

 

Särskilt tema för projektbidrag 2024: Between the Lines – Europeisk kulturhuvudstad 2029

Uppsala kommun ska ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. För att göra det möjligt för förenings- och kulturlivet att delta i processen har kulturnämnden beslutat införa en särskild prioritering. Den gäller projektbidragen för professionell kultur, samt amatör- och lokal kultur 2024.

Organisationer som söker verksamhetsbidrag till det professionella fria kulturlivet kan även ansöka om projektstöd för år 2024 om den sökande kan bidra med verksamhet som stödjer ambitionen att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Prioriteringen är en av bedömningsgrunderna i projektbidraget, det går även bra att söka projektbidrag utan inriktning på 2029.

Kultur som en drivande kraft i stadens utveckling

Uppsala står inför en kraftig utveckling under många år, inte minst i de södra stadsdelarna kopplat till det så kallade Uppsalapaketet. Det kommer att medföra ett kulturellt identitetsbygge, där kulturens aktörer spelar en viktig roll. Därför ska Uppsalas ansökan få en inriktning på livet mellan de stora linjerna – på människorna, bostadsbyggandet och infrastrukturen. Arbetstiteln Between the lines anspelar på detta.

Läs mer på 2029.uppsala.se  

Projektbidrag till det professionella fria kulturlivet

Det här är ett bidrag för kulturprojekt och evenemang som håller hög konstnärlig kvalitet och bidrar till utvecklingen av Uppsalas kulturliv. Det går att söka för projekt inom alla konstområden. Bidrag beviljas vanligtvis för en kortare period än ett år. Bidrag kan sökas för årligen återkommande evenemang men en ny ansökan om projektbidrag ska skickas in för varje år.

 

Projektbidrag till lokal kultur och amatörkultur

Det här bidraget kan sökas för högtidsfiranden, lokalt förankrade evenemang, samt evenemang inom amatörkultur med allmänintresse. Projektet ska skapa ett mervärde för de boende i närområdet. Bidrag kan sökas för tidsbegränsade projekt och för årligen återkommande evenemang.

 

Verksamhetsbidrag till nationella minoriteters föreningar

Det här bidraget går till verksamhet som stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur. Bidrag kan sökas för verksamhet som pågår under en period upp till ett år.

 

Bidrag till studieförbundsverksamhet

Det här bidraget ska finansiera delar av studieförbundens verksamhet under innevarande år.

 

Ateljébidrag

Ateljébidraget ska skapa bättre förutsättningar för professionella konstnärer inom bild och form att verka i Uppsala kommun.