ERITREANSKA FÖRBUNDET I UPPSALA

መቓልሕ ኤርትራውያን አብ ኡፕሳላ አብ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ሰንበት ካብ 19:30-20:00 ዝመሓላለፍ መደብ ትግርኛ ኢዩ።
ትሕዝቶ መደብና ዜና ኡፕሳላ ፥ሓበሬታ፥ ዜና ሃገር ፥ግጥምታትን ጥዑማት ዜማታትን አዩ።
ኣሰናዳኢት ነቢያት ጽገ ካብ ማሕበረ ኮም ኡፕሳላ።