Invigning av Centrum för Integration och mångfald

Ebba Bush ( KD) Uppsala kommunalråd och ordförande till Äldrenämnden  kommer och inviga  SIU Centrum för Integration och mångfald på tisdag 28 maj 2013. Detta centrum ska strama upp det interna arbetet och göra SIU bättre rustat att utnyttja de mycket varierande kunskaper och erfarenheter från olika delar av världen som har samlats i Uppsala tack vare stadens många invandrarföreningar. Verksamheten syftar till att bygga upp goda relationer och en ömsesidig anpassning mellan olika befolkningsgrupper både i stad och på landsbygd utan att någon grupp ska behöva ge upp sin egenart.

Plats: SIUs lokal, Skolgatan 18

Tid:   Tisdag 28 maj 2013. Kl. 13.00

Mingel och invigning kl. 14.00

 UNT 20121219 – Intervju med SIU ordförande Amil Sarsour om Integrationsprojekt Uppsala vission 2030


Centrum för integration och mångfald i Uppsala

Detta centrum ska strama upp det interna arbetet och göra SIU bättre rustat att utnyttja de mycket varierande kunskaper och erfarenheter från olika delar av världen som har samlats i Uppsala tack vare stadens många invandrarföreningar. Verksamheten syftar till att bygga upp goda relationer och en ömsesidig anpassning mellan olika befolkningsgrupper både i stad och på landsbygd utan att någon grupp ska behöva ge upp sin egenart.

SIU i Uppsala är unikt i två avseenden, dels som förmedlare av kunskap och information mellan invandrarföreningar, andra föreningar och organisationer samt myndigheter, men framför allt genom att aktivt främja integrering både i stad och på landsbygd. Förankringen av integration på landsbygden möjliggörs genom samarbete med organisationer så som Hela Sverige Ska Leva, LRF, med flera. SIUs integrationsprojekt Uppsala vision 2030 har uppmärksammats på olika håll i landet och SIU har inbjudits till många kommuner som har sett Uppsala som ett intressant exempel på hur ett integrationsarbete kan utvecklas.

Vad är integration?

Integration är i dagens Sverige ett begrepp som uppträder i många olika sammanhang. Begreppet används oftast för att beskriva den process genom vilka personer med annat etniskt ursprung än den svenska blir delaktiga i samhället.

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället, eftersom alla människor behöver en plats i samhällsgemenskapen. Integration förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor, samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle. Integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Ett samhälle med god integration borde ses som en tillgång för idérikedom, inspiration och tillväxt, där alla medborgare ska ha lika möjligheter att delta i samhället.

Att integreras innebär inte att man ska behöva ge upp sin kulturella särat, sitt ursprung eller sitt sätt att vara för att bli accepterad i samhället. Ett starkt samhällsbygge kännetecknas av allas rätt att vara olika snarare än kravet på att alla ska vara lika. Integration uppstår när alla samhällsmedborgare, oavsett social ställning, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning och funktionshinder, uppfattar samhörighet, gemenskap och ansvar för samhälle i sin helhet. För att ett öppet, integrerat och fungerande samhälle ska kunna bli verklighet behövs gemensamma rättsnormer, gemensamma mötesplatser, och det svenska språket som gemensamt kommunikationsverktyg, oavsett vilka andra språk vi behärskar.

Integrationsarbetet ska ha sin grund i respekt för mänskliga rättigheter, och förespråka tydliga åtgärder mot diskriminering. Det ska också främja utbildning, utveckling av en god närmiljö, och ett rikt kulturliv.

SIUs ordförande Amil Sarsour har hållit en timme föreläsning under rubriken ”Från trauma till meningsfull tillvaro”, ” Integrationsprojekt Uppsala vision 2030″ som ett lyckat projekt.

Det två dagar seminarium handlar om ensamkommande flyktingbarn. Och ny anlända

Seminarium anordnades av Centrum för kunskapsutveckling (CKU) tisdag –onsdag 12-13 mars 2013.

Det var ca 100 deltagare från olika städer i Sverige.

CKU ansvariga var mycket nöjda efter föreläsning så att jag har fått inbjudan till i augusti 2013.

Vad är skillnad mellan integration och mångfald?

SIU:s remiss svar till LÖK, lokala överenskommelse i Uppsala

Vi på SIU tycker att rubriken ska vara ”Principen om Integration och mångfald”.

För att mångfald ” enligt Svenska akademiens ordlista betyder ordet mångfald en mängd enheter. Det Engelska ordet man brukar använda i dessa sammanhang är diversity vilket har en lite annorlunda betydelse, olikhet, skiljaktighet. Slår man ihop dessa olika förklaringar får man en bra idé av vad mångfald i en given grupp människor är, nämligen en mängd unika enheter.”

Medan Integration kan ses som ett samhällsperspektiv som riktar fokus på sociala relationen mellan olika befolkningsgrupper och som handlar om människors rätt att ta del av samhällets resurser på ett jämlikt sätt”.

Centrum för integration och mångfald

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) effektiviserar under våren 2012 sitt arbete genom att etablera ett centrum för integration och mångfald.


 

Kulturkväll 09 mars 2013


Kulturkväll 09 februari 2013


Kulturkväll 12 januari 2013

Ämnet för diskussion var om att leka.


KULTURKVÄLL 15 DECEMBER 2012

15 dec. en mycket lyckad kulturkväll för ” Integrations projekt Uppsala vision 2030”.

Det var ca 100 deltagare. Vi har fått några hedersgäster bl.a. Fyrishov AB, VD Liisa E Hundertmark med Helene Fleger som sitter i styrelse, Uppsala kommunal råd Maria Gardfjell (MP). Många av SIU:s medlem föreningarnas ordförande varit med också.

Ca 20 kvinnor från Internationella kvinnokaféet varit med också.

Ämnet för diskussion var fyra frågor om Jul och nyårs firandet.


Vad är skillnad mellan integration och mångfald?

SIU:s remiss svar till LÖK, lokala överenskommelse i Uppsala

Vi på SIU tycker att rubriken ska vara ”Principen om Integration och mångfald”.

För att mångfald ” enligt Svenska akademiens ordlista betyder ordet mångfald en mängd enheter. Det Engelska ordet man brukar använda i dessa sammanhang är diversity vilket har en lite annorlunda betydelse, olikhet, skiljaktighet. Slår man ihop dessa olika förklaringar får man en bra idé av vad mångfald i en given grupp människor är, nämligen en mängd unika enheter.”

Medan Integration kan ses som ett samhällsperspektiv som riktar fokus på sociala relationen mellan olika befolkningsgrupper och som handlar om människors rätt att ta del av samhällets resurser på ett jämlikt sätt”.