SIUh radiok qafar afih exxay nee kak taabbeenim swedenik upsalah mandara.
Siinih warrasnam afâ marih eglalik fantaraw maro(SIUh) xaaguuy, Uppsalah mandrih xaaguu kee swedin xaagu.
Alsal ink’adda sidiicaamô xaagu kaadu siinih tatrusna. Arcibaay samma xicaay SIUh radiok qafar afih exxa fayya haysa.