(شما شنونده برنامه رادیویی فارسي نول آرتون ، از راديو سي يو در اوپسالا هستيد. با تشكر از تنظيم كننده صدا (عزيز
 كاري از ، شراگين و سارا