AMHARINJA V16

AMHARINJA V16

ነፃነት አሳዬ ስማቸው እባላለሁ። ይህን የሬድዮ ፕሮግራም ዘወትር እሁድ ከኡፕሳላ እያዘጋጀዉ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንድታዳምጡን እንጋብዛል። Ansvarig utgivare: SIU Redaktion:  Saada –...
AMHARINJA V15

AMHARINJA V15

ነፃነት አሳዬ ስማቸው እባላለሁ። ይህን የሬድዮ ፕሮግራም ዘወትር እሁድ ከኡፕሳላ እያዘጋጀዉ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንድታዳምጡን እንጋብዛል። Ansvarig utgivare: SIU Redaktion:  Saada –...
AMHARINJA V16

AMHARINJA V14

ነፃነት አሳዬ ስማቸው እባላለሁ። ይህን የሬድዮ ፕሮግራም ዘወትር እሁድ ከኡፕሳላ እያዘጋጀዉ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንድታዳምጡን እንጋብዛል። Ansvarig utgivare: SIU Redaktion:  Saada –...
AMHARINJA V16

AMHARINJA V13

ነፃነት አሳዬ ስማቸው እባላለሁ። ይህን የሬድዮ ፕሮግራም ዘወትር እሁድ ከኡፕሳላ እያዘጋጀዉ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንድታዳምጡን እንጋብዛል። Ansvarig utgivare: SIU Redaktion:  Saada –...
AMHARINJA V15

AMHARINJA V11

ነፃነት አሳዬ ስማቸው እባላለሁ። ይህን የሬድዮ ፕሮግራም ዘወትር እሁድ ከኡፕሳላ እያዘጋጀዉ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንድታዳምጡን እንጋብዛል። Ansvarig utgivare: SIU Redaktion:  Saada –...
AMHARINJA V10

AMHARINJA V10

ነፃነት አሳዬ ስማቸው እባላለሁ። ይህን የሬድዮ ፕሮግራም ዘወትር እሁድ ከኡፕሳላ እያዘጋጀዉ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንድታዳምጡን እንጋብዛል። Ansvarig utgivare: SIU Redaktion:  Saada –...