Kallelse till Årsmöte 2023

 

Datum: lördag den 18 mars 2023
Kl. 10:00 – 13:30
Plats: SIUs lokal, Skolgatan 18

Hjärtligt välkomna!!

SIU Styrelse/ Ordförande: Zuhair Ammya

 Dagordning

 • Samling, registrering, utdelning av årsberättelse och revisionsberättelse
 • Mellan kl. 9.30–10.00   Val av årsmötets ordförande
 • Val av sekreterare och protokolljusterare
 • Val av två rösträknare
 • Godkännande av kallelse (årsmöteskallelsen skall utgå en månad i förväg)
 • Fastställande av dagordning
 • Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse år 2022 (handlingar utdelas vid årsmötet)
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Godkänd av nya föreningar
 • Val av styrelseledamöter (valberedningens förslag)
 • Förslag om föreningens firmatecknare (styrelsens förslag: ordföranden och kassören har rätt att var för sig teckna föreningens firma)
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant (valberedningens förslag)
 • Val av två valberedningar och en suppleant (Årsmötes förslag)
 • Verksamhetsplan och budget för år 2023
 • Motioner och styrelsens förslag till reviderade stadgar
 • Övrigt
 • Avslutande

Gemensam lunch kl.13

Fika ca 11.45–12.00

OBS!

 • Sista anmälningsdag är måndag den 12 mars till (info@siuppsala.se)
 • Max två representanter från varje förening.
 • Representanter måste ha fullmakt från sina föreningar.
 • Motionen till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senat 12 mars 2021.

Årsmöte bara till medlemsföreningar som betalde sina medlemsavgifter