Kallelsetill SIU Årsmöte 2024

Datum: lördag den 9 mars 2024
Tid: Kl. 9:30 – 13:30
Plats: SIUs lokal, Skolgatan 18
Hjärtligt välkomna!!
SIU Styrelse/
Ordförande: Zuhair Ammya
Besöksadress: Telefon:
Skolgatan 18 018 – 69 45 80
75 332 UPPSALA www.siuppsala.se
Postgiro: 36 41 41 – 2 Info@siuppsala.se

SIUs årsmöte lördag den 9 mars 2024 dagordning
1. Samling, registrering, utdelning av årsberättelse och revisionsberättelse
Mellan kl. 9.30–10.00
2. Val av årsmötets ordförande
3. Val av sekreterare och protokolljusterare
4. Val av två rösträknare
5. Godkännande av kallelse (årsmöteskallelsen skall utgå en månad i förväg)
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse år 2023 (handlingar utdelas vid årsmötet)
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Godkänd av nya föreningar
10. Val av SIU:s ordförande och styrelseledamöterna (valberedningens förslag)
11. Förslag om föreningens firmatecknare (styrelsens förslag: ordföranden och kassören har
rätt att var för sig teckna föreningens firma)
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant (valberedningens förslag)
13. Val av två valberedningar och en suppleant (Årsmötes förslag)
14. Verksamhetsplan och budget för år 2024
15. Motioner och styrelsens förslag till reviderade stadgar
16. Övrigt
17. Avslutande
Gemensam lunch kl.13.00
Fika ca 11.45–12.00

OBS!
• Sista anmälningsdag är måndag den 5 mars till (info@siuppsala.se)
• Max två representanter från varje förening.
• Representanter måste ha fullmakt från sina föreningar.
• Motionen till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senat 1 mars 2024.
• Årsmöte bara till medlemsföreningar som betalde sina medlemsavgifter.