شما‌‌‌ شنونده‌ برنامه رادیویی فارسی از رادیو سی یو در اوپسالاـ سوئد ،

 با همکاری گروه رادیویی نول آرتون می باشید.